Algemene voorwaarden

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Tikwa-Fotografie: de besloten vennootschap Tikwa Beheer B.V. tevens handelend onder de naam Tikwa-Fotografie gevestigd te Elburg en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Tikwa-Fotografie aangeboden diensten en/of producten.

1.3 Werk: Foto’s of andere fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde werken op één lijn kunnen worden gesteld.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Tikwa-Fotografie en de Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tikwa-Fotografie en de Opdrachtgever waarbij derden zijn betrokken.

2.3 Eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Tikwa-Fotografie die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

3 Offertes

3.1 Door Tikwa-Fotografie uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Tikwa-Fotografie is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 14 dagen schriftelijk door de Opdrachtgever wordt bevestigd.

3.2 Geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

4 Verplichtingen en aansprakelijkheid Tikwa-Fotografie

4.1 Tikwa-Fotografie verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Tikwa-Fotografie bepaalde werkzaamheden door derden verrichten.

4.2 Tikwa-Fotografie spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Termijnen mogen echter nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Ingeval een overeengekomen termijn door Tikwa-Fotografie niet kan worden gehaald, zal Tikwa-Fotografie de Opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de Opdrachtgever daaraan het recht tot schadevergoeding kan ontlenen, kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst dan wel de nakoming van de overeenkomst kan opeisen.

4.3 Indien, overeenkomstig de wens van de Opdrachtgever, de levertijd wordt vervroegd, heeft Tikwa-Fotografie het recht de oorspronkelijke vergoeding met tenminste 30% te verhogen.

4.4 Digitale bestanden met fotografische werken worden in overleg geleverd op de door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.

4.5 Na de levering van de (digitale) bestanden aan de Opdrachtgever, is Tikwa-Fotografie niet verplicht deze bestanden te bewaren.

4.6 Tikwa-Fotografie aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
De aansprakelijkheid van Tikwa-Fotografie is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de Opdrachtgever heeft betaald voor dat specifieke gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

5 Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen, ten behoeve van de door Tikwa-Fotografie te verrichten diensten. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2 De Opdrachtgever kan Tikwa-Fotografie nimmer aansprakelijk stellen voor eventuele schade die (door transport) mocht ontstaan aan door de Opdrachtgever afgeleverde materialen.

5.3 De Opdrachtgever vrijwaart Tikwa-Fotografie voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

5.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Tikwa-Fotografie de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Tikwa-Fotografie.

5.5 Als de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Tikwa-Fotografie gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

6 Klachten

6.1 Klachten met betrekking tot het geleverde werk dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering van het werk aan Tikwa-Fotografie te worden medegedeeld. Tikwa-Fotografie heeft alsdan het recht om het afgekeurde werk aan te passen, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

7 Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

7.1 Indien een werk van Tikwa-Fotografie wordt gebruikt door derden dient duidelijk de naam van Tikwa-Fotografie te worden vermeld, of met verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen.

7.2 De Opdrachtgever neemt bij verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk de persoonlijkheidsrechten van Tikwa-Fotografie te allen tijde in acht, op straffe van een vergoeding van tenminste 100% van de gebruikelijke licentievergoeding.

7.3 Indien de in lid 7.1 gestelde voorwaarde niet wordt nagekomen maakt Tikwa-Fotografie aanspraak op vergoeding van tenminste 100% van de gebruikelijke licentievergoeding, zonder daarbij afstand te doen van het recht om (directe en indirecte) schade te vorderen.

8 Auteursrecht/licentie foto’s

8.1 Het auteursrecht betreffende de gemaakte foto’s (het werk) ligt te allen tijde bij Tikwa-Fotografie. Het is niet toegestaan dat derden, zonder toestemming en naamsvermelding een foto publiceren.

8.2 De foto’s worden na volledige betaling rechtenvrij geleverd aan de Opdrachtgever, hetgeen onbeperkt gebruik alleen voor uitsluitend die Opdrachtgever betekent. De Opdrachtgever dient er op toe te zien dat de foto’s niet door derden worden gebruikt, bij niet nakomen van deze voorwaarden komt Tikwa-Fotografie een 100 % vergoeding toe van het gehanteerde tarief.

8.3 De Opdrachtgever geeft toestemming aan Tikwa-Fotografie om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet, zoals social media, blog, portfolio, etc. en in drukwerk, zoals flyers, visitekaartjes of ander promotiemateriaal. De Opdrachtgever ontvangt daar geen vergoeding of korting voor. Indien de Opdrachtgever niet wil dat de gemaakte foto’s worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden, kan de Opdrachtgever dit vooraf per email kenbaar maken bij Tikwa-Fotografie.

9 Annuleringsvoorwaarden en overmacht

9.1 Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang van de (geplande) werkzaamheden kosteloos worden geannuleerd of verplaatst door Opdrachtgever en/of Tikwa-Fotografie. Bij annulering of een verzoek tot verplaatsing binnen die termijn, of indien Opdrachtgever onverhoopt niet op de geplande afspraak verschijnt, is Tikwa-Fotografie gerechtigd om 50% voor 24 uur van de afspraak en 100% na 24 uur voor de afspraak voor de afspraak in rekening te brengen.

9.2 De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de afkoelingsperiode genoemd in artikel 7:46 lid 1 BW, daar de dienst direct met uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

9.3 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

9.4 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan een week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

10 Betalingsvoorwaarden

10.1 De Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Tikwa-Fotografie gesloten overeenkomst.

10.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tikwa-Fotografie te bepalen wijze. Betaling vindt plaats zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Tikwa-Fotografie over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente.

10.4 In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Tikwa-Fotografie hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

10.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Tikwa-Fotografie onmiddellijk opeisbaar.

11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of werken blijven eigendom van Tikwa-Fotografie totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Tikwa-Fotografie gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2 Door Tikwa-Fotografie geleverde diensten en/of werken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12 Incassokosten

12.1 Indien de Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal Tikwa-Fotografie, na een schriftelijke aanmaning, haar vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen.

a. Indien de Opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat Tikwa-Fotografie een Btw-plichtige ondernemer is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW.
De tarieven zijn als volgt:
Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,

b. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

12.2 Tikwa-Fotografie is te allen tijde gerechtigd om (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Tikwa-Fotografie zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, Opdrachtgever via de dienst en/of aanvullende dienst gebruikt maakt van (content)diensten van derden waarvoor hoge bedragen verschuldigd zijn, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

13 Slotbepalingen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Tikwa-Fotografie is gevestigd te Elburg en ingeschreven in het Handelsregister onder kvk nummer 08078768. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Tikwa-Fotografie.

Algemene voorwaarden downloaden als pdf-bestand: Klik dan op deze link.